Navigácia

ŠKD

príspevok na ŠKD

 

Podľa § 5, ods.3, písm. j) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov a podľa § 114 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

riaditeľka školy rozhodla o výške mesačného príspevku v školskom roku 2017/2018 takto:

 

výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí je   5€.

Pre žiakov, ktorí sa budú zdržiavať v ŠKD len do 13.30 je výška príspevku   3€.

 

Príspevky za ŠKD sa uhrádzajú na bankový účet školského klubu detí. Úhrada sa bude realizovať v troch splátkach, a to nasledovne:

1. splátka za mesiace september - december, splatná do 18.09.2017

2. splátka za mesiace január - marec, splatná do 12.01.2018

3. splátka za mesiace apríl - jún, splatná do 09.03.2018

 

Úhradu môžete realizovať poštovou poukážkou na účet alebo bankovým prevodom na:

  • číslo účtu 262 216 4834/1100 (IBAN SK11 1100 0000 0026 2216 4834)
  • variabilný symbol 09122017 (1.splátka), 01032018 (2.splátka), 04062018 (3.splátka)
  • konštantný symbol 0308
  • do kolónky účel platby, správa pre prijímateľa alebo poznámka je potrebné uviesť meno a priezvisko žiaka, v prípade súrodencov môžete sumu sčítať a napísať ich mená a priezviská

 

 

   Ražňany, dňa 31. augusta 2017                                                                                      

                                                                                                    Mgr. Renáta Hnatová

                                                                                                                                                              riaditeľka školy

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná základná škola sv.Demetra, Ražňany
    Ražňany 240, 08261
  • 051 452 3000

    riad. školy: 0911 917 197Fotogaléria